مقالات و نسخه های درمانی

چگونه سکته نکنیم؟

می‌دانید بیشترین تعداد سکته، مربوط به اول صبح است چرا؟ این همان رازی است که به مردم گفت نشده!