مقالات و نسخه های درمانی

نمک

آیا تاکنون توجه کرده اید که نمک قادر است به اعماق وجود شخص نفوذ کند و چرا اشک چشم و عرق انسان شوری دارد ؟! آیا میدانید فقط شورکردن...