مقالات و نسخه های درمانی

جزام

جذام یک بیماری ژنتیکی هست که بوعلی می گوید از مادر به فرزند منتقل است. پیغمبر فرمود که اگر کسی ...