مقالات و نسخه های درمانی

سرکه و حجامت خار چشم استعمارگران

‍ ⚗️سرکه و حجامت خار چشم استعمار پزشکی اگر خاطرات دکتر اعلم، دکتر لقمان الدوله ادهم، دکتر کوثری، .... یک روز پنج نفری نزد استاد رفتند تا به این موضوع اعتراض کنند....