مقالات و نسخه های درمانی

کیست کلیه

علت کیست کلیه ، بلغم رسوب کرده می باشد . و درمان آن در طب سنتی قطعی و بدون جراحی می باشد.