مقالات و نسخه های درمانی

آب مروارید

درطب سنتی برای اکثر بیماریهایی که امروزه جراحی می شوند درمان بدون جراحی دارد.آب مروارید هم جزو همین بیماریهاست که قابل درمان است...

عفونت شدید چشم

علت عفونت چشم سردیست و باید از سردی بخش ها پرهیز کنید و درمان آن . . .