مقالات و نسخه های درمانی

مهم : خطرات نسخه های تلگرامی قسمت دوم

برای جلوگیری از فاجعه عوارض نسخه های درمانی در شبکه مجازی باید چند نکته بسیار مهمی که در این ویدئو استاد عبداللهی بیان کردند را رعایت کنید تا دچار خطر نشوید بسیار مهم و عالی مطرح شده حتما گوش کنید.