مقالات و نسخه های درمانی

این نرمش ها جهت درمان دیسک کمر و گردن مجرب است

در کنار استفاده از ضماد و اصلاح مزاجی که در بدن غلبه دارد توسط متخصص طب سنتی حاذق دیسک بدون جراحی قابل درمان است و این نرمشها در کنار موارد ذکر شده مینواند دیسک را درمان کند که نمونه درمان شده را در قسمت مقالات و نسخه های درمانی (ویدئو) قرار دادیم.در نهایت ممکن است نیاز به جا انداختن دیسک باشد که این عمل توسط افراد متبحری انجام میشود.