جزام

جزام

جذام

 

جذام یک بیماری ژنتیکی هست که بوعلی می گوید از مادر به فرزند منتقل است.
پیغمبر فرمود که اگر کسی هر ماه و اگر نتوانست هر سال یکبار گل نرگس را بو کند، مبتلا به جذام نمی شود.
  جذامی ها نباید نان سبوس دار بخورند.

و داروی دیگری که پیشگیری میکند از جزام برگ چغندر است که باید در برنامه غذایی باشد.
از دیگر موارد منع استفاده از سبوس؛ افراد دارای سنگ_کلیه و اسهال شدید می باشد.

نظر بدهید