عسل به نوزاد بدهیم یا خیر

عسل به نوزاد بدهیم یا خیر

پیامبر اکرم ص فرمودند کام نوزاد را با عسل یا خرما بردارید.

زبان پیامبر از نظر ما معتقدین زبان خداست و هیچ علمی نمیتواند با هیچ دلیل و منطقی حتی به ظاهر درست خلاف گفته خدایی که خودش همه اینها را آفریده را اثبات کند.هیچ کس نمیتواند بگوید من از خدا بهتر میدانم به فلان دلیل.

من هفت سال است که به همه توصیه کردم عسل بدهند و خودم هم به نوزادان خودم عسل دادم.هر روز عسل دادم اما یک مورد هم ندیدم و نشنیدم که مشکی برایش پیش آمده باشد.

اگر در اینترنت سرچ کنید طبق نظر اروپاییها اگر به اندازه سر سوزن عسل به بچه زیر دوسال بدهید حتی به بیمارستان هم نمیرسد.این چیزی جز کلاه گذاشتن سر مردم بخاطر جدا کردنشان از فرمان الهی نیست تا بتوانند به منافع شخصی خودشان که بیمای مردم و فروش داروها و... است که بحث مفصلی دارد که امروزه این مسعله در جهان اثبات شده و بحث داغ کنونی پزشکی امروز است.

نکته اینجاست که طبق فرموده امام رضا ع عسلی که گلورا میسوزاند نخورید و

آن عسل خوبی نیست.

 

حال هرکه میخواهد به حرف خدایش عمل کند یا علی....

استاد عبداللهی

نظر بدهید