جوک پزشکی

جوک پزشکی

جوک پزشکی(فقط جهت خنده)


‏رفتم زالو درمانی ببینم داستانش چیه
 یکی رو تخت بود به قدری بهداشت فردیش مشکل داشت

نظر بدهید