انواع داروهای طب سنتی

انواع داروهای طب سنتی

استاد حکیم خیراندیش


حوزه داروهای معدنی را از آب دریاها تا انواع سنگها و خاکها معرفی میکنند.

 برای مثال اگر بخواهیم در درمان یک نفر ام اسی سرعت ببخشیم برایش خوابیدن روزی نیم ساعت در دریاچه ارومیه بمدت 7 روز را تجویز میکنیم.

 به قول امیر مومنان حضرت علی علیه السلام که میفرمایند نمک درمان 1000 درد است.

طی تحقیقات انجام شده میشود بیش از 200 بیماری را با نمک درمان کرد:

یکی از آنها زخمهای دیابتیک است که بدین صورت نمک و عسل را مخلوط کرده و به زخمها میزنند.

 نمک عفونت را از عمق به بیرون میکشد.

در بررسی های انجام شده در رابطه با طب رزمی ایران مشخص شده که زخم شمشیر سربازان را با نمک و زخم فرماندهان و پادشاهان را با عسل درمان میکردند.

 اگر همین نسخه های ساده را در جنگ 8 سال دفاع مقدس برای درمان زخمها بکار میبردند 50 درصد کشته های ما کمتر میشدند.

 
حوزه دیگر داروها را داروهای حیوانی تشکیل میدهد که از ترشح قطعات بدن حیوانات بدست می آید:

 ترشحات بدنشان از عرق شروع میشود تا ادرار و فضولاتشان و کم ارزش ترین و پست دارین داروهای حیوانی ادرار است.

اگر بخواهید زخمی را درمان کنید و دارویی برای درمان آن همراه نداشته باشید با ادرار قابل درمان است.

آسم های شدیدی که هر دفعه حمله اون منجر به بیمارستان میشود را با خوردن ادرار شتر قابل درمان است که خوردن ادرار شتر از لحاظ شرعی حلال است و بر اساس روایات ادارا شتر از شیر آن هم مرغوب تر است.

 داروی دیگر حیوانی عسل است که از ترشح بدن یک حیوان بدست می آید.

تخم مورچه، پودر شاخ بز، سرگین فیل، و هزاران داروی حیوانات دیگر که دنیای وسیع و بزرگی از داروها هستند.

قطعه قطعه اندامهای همه ی حیوانات از کوچکترین آنها که مورچه است شروع میشود تا فیل همگی دارو هستند.

و بسیاری دیگر.....

خداوند میگوید ما هر دردی دادیم درمان آن را در محل زندگی شما و در طبیعت قرار دادیم

نظر بدهید