چیزیهایی که درمورد مزاج نشنیده اید

چیزیهایی که درمورد مزاج نشنیده اید

چرا باید مزاجشناسی را یاد بگیریم؟
برای چه اشخاص و چه شغلهایی مزاج شناسی کاربرد دارد ؟
اگر مزاج شناسی را یاد نگیریم چه خطراتی مارا تهدید میکند؟
چگونه مزاج شناسی بخش زیادی از مشکلات مارا در زندگی،تربیت فرزند،انتخاب همسر،مدیریت،جامعه شناسی،روانشناسی،طب و درمان میتواند حل کند؟

نظر بدهید