درمان قطعی چاقی

درمان قطعی چاقی

روش درمان به شرح زیر است:

 

پس از بررسی مزاج و بیماریهای داخلی شما نسخه اصلاح مزاج داده میشود به مبلغ 50000 تومان

داروی خوراکی شامل دو نوع کپسول به قیمت 80000 تومان ماهیانه بین 3 تا 5 کیلو کاهش وزن خواهید داشت.

نظر بدهید