درمان افتادگی سینه

درمان افتادگی سینه

درمان افتادگی سینه به شرح زیر میباشد:

مراوده صحیح آقا در زمان همخوابی با همسر و ماساژ سینه توسط ایشان که از اهمیت زیادی برخوردار است.

روغن مالی سینه ها با روغن زیتون هر شب به همراه ماساژ تا جذب شود

بادکش مخصوص افتادگی سینه روز درمیان 21 جلسه

اگر کیست سینه ندارید شبی یک لیوان جوشانده رازیانه به مدت 40 شب در دوران پاکی.

اگر کیست دارید ابتدا باید کیست درمان شود سپس رازیانه مصرف شود

نظر بدهید